Algemene Voorwaarden

Versie: Januari 2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘AV’) regelen uw contractuele relatie met Foxway OÜ, Killustiku põik 1, provincie Tartu, 60534, Estonia (hierna: ‘Foxway’ of ‘ons’) in het kader van het aankoopserviceprogramma op inruilservice.mediamarkt.nl.

1.2 Meer informatie over het aankoopserviceprogramma vindt u op inruilservice.mediamarkt.nl.

1.3 Op de aankoop van uw gebruikte elektronische apparaat (hierna: ‘oud apparaat’) door ons zijn de volgende voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. U kunt deze hier altijd gratis opslaan en afdrukken.

1.4 Wij kopen alleen oude apparaten van consumenten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

2. Tekoopstelling

2.1 In het kader van het aankoopserviceprogramma van inruilservice.mediamarkt.nl hebt u de mogelijkheid ons een oud apparaat voor aankoop aan te bieden. Hiervoor geeft u in een dialoog aan welk oud apparaat u ons te koop wilt aanbieden, in welke staat het verkeert en welke accessoires beschikbaar zijn. U bent verplicht hierover juiste en volledige informatie te verstrekken.

2.2 Bied ons a.u.b. alleen oude apparaten aan waarvoor u de garanties onder punt 5 kunt geven.

2.3 Na het invoeren van deze gegevens wordt op basis daarvan een vermoedelijke waarde van uw oude apparaat berekend en weergegeven (hierna: ‘voorlopige aankoopwaarde’). Door ons uw oude apparaat te koop aan te bieden en dit aan ons te sturen, doet u ons een bindend aanbod voor de aankoop van uw oude apparaat tegen de voorlopige aankoopwaarde als minimale aankoopwaarde (hierna: ‘tekoopstelling’). Wij zijn niet verplicht uw tekoopstelling te aanvaarden en hebben te allen tijde het recht deze ook zonder opgaaf van redenen te weigeren en uw oude apparaat terug te sturen.

2.4 Een overeenkomst voor de aankoop van uw oude apparaat door ons komt tot stand door onze aanvaarding van uw tekoopstelling volgens de in punt 4 genoemde mogelijkheden. Indien een overeenkomst wordt gesloten, wordt de waarde van het oude apparaat uitbetaald door middel van een cadeaubon van MEDIA MARKT SATURN HOLDING NEDERLAND B.V. (punt 8.1).

3. Verpakking en verzending van uw oude apparaat

3.1 Om ervoor te zorgen dat wij uw oude apparaat en de waarde ervan kunnen controleren, moet u ons uw oude apparaat toesturen.

3.2 Voordat u het ons toestuurt, moet u alle gegevens van uw oude apparaat wissen (zie punt 6), de simkaart verwijderen en uw oude apparaat zorgvuldig verpakken. Voeg geen extra goederen of accessoires bij (bijvoorbeeld smartphonehoesjes) die geen voorwerp van de tekoopstelling zijn. Toch bijgevoegde goederen of accessoires worden door ons gerecycled en kunnen niet worden teruggegeven. De waarde hiervan wordt door ons niet vergoed.

3.3 Voor de verzending van het oude apparaat naar ons, sturen wij u per e-mail een verzendlabel, dat u kunt afdrukken en op de verzendverpakking van het oude apparaat kunt plakken. Bij gebruik van dit verzendlabel is de verzending voor u gratis en tot 500 euro verzekerd, als u het oude apparaat hebt verpakt volgens de algemene verzendvoorwaarden van UPS. Desgewenst kunt u vóór de verzending op eigen kosten een hogere verzekering afsluiten bij Post.at.

3.4 Wanneer u uw oude apparaat naar ons opstuurt, bent u verplicht het oude apparaat in een stevige verzendverpakking te doen en het met voldoende verpakkingsmateriaal (bijv. kranten of ander opvulmateriaal, plakband) te beschermen tegen beschadiging tijdens het vervoer. Hiervoor gelden de eisen van de transportdienstverlener UPS (verzendvoorwaarden).

3.5 Indien wij bij controle van uw zending vaststellen dat het oude apparaat beschadigd is, van de beschreven toestand afwijkt of zich niet in de verzendverpakking bevindt, bent u verplicht ons te bewijzen dat u het apparaat overeenkomstig de verpakkingsinstructies in de verzendverpakking hebt gedaan en voor verzending hebt afgegeven.

3.6 Indien wij het oude apparaat dat u ons te koop aanbiedt, niet binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de prijsberekening en aanmaak van de tekoopstelling ontvangen, vervalt na afloop van de veertiende (14) dag uw tekoopstelling aan ons en de voor dit apparaat door ons berekende voorlopige aankoopprijs. In dit geval moet u voor uw oude apparaat een nieuwe prijsberekening uitvoeren overeenkomstig punt 2 en daarbij ook een nieuwe tekoopstelling aanmaken.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Na ontvangst van uw zending bevestigen wij per e-mail de ontvangst ervan. Deze e-mail betekent nog geen aanvaarding van uw tekoopstelling.

4.2 Wij controleren dan onmiddellijk het door u toegestuurde oude apparaat en vergelijken uw gegevens over de staat ervan met de werkelijke toestand. De verdere procedure hangt af van het resultaat van deze controle. Er zijn vier mogelijkheden:

4.2.1 Uw apparaat is in de aangegeven staat, d.w.z. de waarde van uw oude apparaat komt overeen met de voorlopige aankoopwaarde. In dit geval aanvaarden wij uw tekoopstelling, bevestigen wij per e-mail de totstandkoming van de overeenkomst en doen wij u het berekende uitbetalingsbedrag toekomen overeenkomstig punt 8.1. U hoeft verder niets te doen.

4.2.2 Uw apparaat is in een betere staat dan aangegeven, d.w.z. de waarde van uw oude apparaat is hoger dan de voorlopige aankoopwaarde. In dit geval verklaart u zich er reeds bij de verzending ter controle mee akkoord dat wij uw oude apparaat tegen de hogere restwaarde aankopen. Wij aanvaarden uw tekoopstelling, bevestigen de totstandkoming van de overeenkomst en doen u het berekende uitbetalingsbedrag toekomen overeenkomstig punt 8.1.

4.2.3 Uw apparaat is in een slechtere staat dan aangegeven, d.w.z. de waarde van uw oude apparaat is lager dan de voorlopige aankoopwaarde. In dit geval stellen wij u per e-mail op de hoogte van de lagere waarde en de redenen daarvoor, en vragen wij u of u ermee instemt dat wij uw apparaat tegen deze lagere waarde aankopen (hierna: ‘nieuw aankoopbod’).

(a) Indien u akkoord gaat met dit nieuwe aankoopbod en ons binnen tien (10) dagen na verzending van onze e-mail laat weten dat u ermee akkoord gaat, kopen wij uw oude apparaat tegen deze prijs aan en doen wij u het berekende uitbetalingsbedrag toekomen overeenkomstig punt 8.1.

(b) Indien u niet akkoord gaat met ons nieuwe aankoopbod, komt er geen overeenkomst tot stand en sturen wij uw oude apparaat terug naar het door u opgegeven adres. Er komt ook geen overeenkomst tot stand, als u niet binnen tien (10) dagen op ons nieuwe aankoopbod reageert. Ook in dit geval sturen wij u uw oude apparaat terug.

4.2.4 U hebt ons een ander apparaat toegestuurd dan het apparaat dat op het aankoopformulier is vermeld, d.w.z. het aangeboden en het toegestuurde oude apparaat zijn niet hetzelfde. In dit geval beslissen wij of wij u voor dit oude apparaat een aankoopbod kunnen doen.

(a) Als wij u een aankoopbod doen, delen wij u per e-mail de door ons berekende waarde en de redenen daarvoor mee en vragen wij u of u ermee instemt dat wij uw oude apparaat tegen deze waarde aankopen (hierna: ‘nieuw aankoopbod’).

(aa) Indien u akkoord gaat met dit nieuwe aankoopbod en ons binnen tien (10) dagen na verzending van onze e-mail laat weten dat u ermee akkoord gaat, kopen wij uw oude apparaat tegen deze prijs aan en doen wij u het berekende uitbetalingsbedrag toekomen overeenkomstig punt 8.1.

(bb) Indien u niet akkoord gaat met ons nieuwe aankoopbod, komt er geen overeenkomst tot stand en sturen wij uw oude apparaat terug naar het door u opgegeven adres. Er komt ook geen overeenkomst tot stand, als u niet binnen tien (10) dagen op ons nieuwe aankoopbod reageert. Ook in dit geval sturen wij u uw oude apparaat terug.

(b) Indien wij u geen aankoopbod doen voor dit oude apparaat, komt er geen overeenkomst tot stand en sturen wij uw oude apparaat terug naar het door u opgegeven adres.

4.3 Indien uw tekoopstelling door ons wordt aanvaard, gaat de eigendom van het oude apparaat met de totstandkoming van de overeenkomst op ons over.

5. Garanties van de verkoper

U garandeert dat:

  • alle door u aangeboden oude apparaten juridisch gezien uw exclusieve eigendom zijn en u onbeperkt beschikkingsrecht hebt over deze apparaten of dat ze eigendom van een derde partij zijn, maar deze u uitdrukkelijk het recht heeft gegeven deze apparaten te verkopen en de eigendom ervan over te dragen,
  • u naar eer en geweten geen redenen bekend zijn om redelijkerwijze aan te nemen dat het door u aangeboden apparaat het voorwerp geweest is, is of kan zijn van een strafbaar feit, met name fraude, diefstal en/of enig ander vermogensdelict,
  • u naar eer en geweten geen redenen of aanwijzingen hebt, bijvoorbeeld door de herkomst van het apparaat of door de prijs die u oorspronkelijk bij de aankoop hebt betaald, om aan te nemen dat het apparaat niet echt is, dat het dus om een (merk)namaak en/of inbreuk op het auteursrecht gaat en dat de rechten van een merkhouder en/of auteursrechthebbende dus worden geschonden,
  • uw aanbod aan ons ook geen inbreuk maakt op de rechten van derden,
  • uw beschrijving van het apparaat juist en volledig is en niet misleidend,
  • u ons geen u bekende, zichtbare en/of verborgen gebreken van het apparaat verzwijgt.

Wij behouden ons het recht voor om in geval van twijfel aan uw eigendom of de herkomst van het apparaat bewijzen te vragen (bijv. een kopie van het aankoopbewijs).

U verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die derden tegen ons instellen met betrekking tot het door u aangeboden apparaat. Verder verbindt u zich er ook toe ons te vergoeden voor alle schade, met inbegrip van de redelijke kosten van een juridische verdediging, die wij lijden als gevolg van of door de vordering van derden.

6. Bijzondere verplichtingen van de verkoper, verwijdering van gegevens/gegevensbescherming

6.1 Als verkoper bent u verplicht alle wachtwoorden, die ons een controle en/of doorverkoop van het toegestuurde apparaat onmogelijk maken, van het apparaat te verwijderen. Indien een verwijdering voor u technisch niet mogelijk is, moet u ons bij het toesturen van de apparaten ook de wachtwoorden meedelen die volgens u niet kunnen worden verwijderd.

6.2 U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens op het oude apparaat en voor het veilig verwijderen van de gegevens, voordat u het apparaat inlevert. Dit geldt met name voor persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals adressen, berichten, agenda-items, foto’s en video’s. Bij de controle van het apparaat worden alle gegevens standaard door ons verwijder en wordt het apparaat gereset.

6.3 Wij maken geen gegevensback-up voor ingezonden oude apparaten en kunnen geen opslagmedia teruggeven. Wij dragen er geen enkele verantwoordelijkheid voor dat gegevens die door u niet correct zijn verwijderd, ter kennis komen van derden.

6.4 U vrijwaart ons tegen alle vorderingen, ook van derden, die voortvloeien uit het feit dat op het ingezonden oude apparaat of de gegevensdragers ervan nog gegevens aanwezig waren. U vrijwaart ons ook tegen alle vorderingen die derden tegen ons instellen met betrekking tot het door u aangeboden oude apparaat.

7. Klantgegevens

7.1 Om de aankoop af te handelen, hebben wij uw voor-, achternaam en adres nodig en voor het toesturen van de voucher ook uw e-mailadres. In geval van punt 8.3 hebben wij bovendien uw bankgegevens nodig.

7.2 De gegevens moeten volledig en correct worden verstrekt. Indien de gegevens wijzigen, bent u verplicht uw gegevens onmiddellijk bij te werken.

7.3 Neem ook onze privacyverklaring in acht.

8. Tegenprestatie voor de aankoop

8.1 Het overeengekomen uitbetalingsbedrag doen wij u altijd per e-mail toekomen als cadeaubon (punt 8.2).

8.2 Als wij uw tekoopstelling aanvaarden overeenkomstig punt 4.2.1 of 4.2.2, ontvangt u de overeengekomen aankoopprijs normaal gesproken in de vorm van een elektronische cadeaubon van de desbetreffende waarde.

8.2.1 U kunt de cadeaubon afdrukken en als betaalmiddel gebruiken in alle stationaire Nederlandse winkels van MediaMarkt in Nederland of in de onlineshop van www.mediamarkt.nl. Bij de totstandkoming van een overeenkomst volgens punt 4.2.3 (a), geldt dit mutatis mutandis voor de tussen ons overeengekomen aankoopprijs.

8.2.2 Wij verlenen geen garantie op de producten of diensten die u met de cadeaubon bij MediaMarkt Nederland koopt. De door middel van de cadeaubon met MediaMarkt Nederland gesloten overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen u of de rechtmatige houder van de voucher en MediaMarkt Nederland. Wij zijn derhalve tegenover u niet aansprakelijk voor plichtsverzuim van MediaMarkt Nederland met betrekking tot overeenkomsten die door middel van de cadeaubon tussen u en MediaMarkt Nederland worden gesloten.

8.2.3 De cadeaubon is een geaccepteerd betaalmiddel van MEDIA MARKT SATURN HOLDING NEDERLAND B.V. De algemene verkoopvoorwaarden van https://cadeaukaart.mediamarkt.nl zijn van toepassing.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor schade die door ons, onze medewerkers of agenten opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, indien gebreken bedrieglijk werden verzwegen, indien een kwaliteitsgarantie werd verleend, en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, zijn wij onbeperkt aansprakelijk.

9.2 Voor andere schade zijn wij alleen aansprakelijk, voor zover een verplichting is geschonden waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartner normaal gesproken mag vertrouwen (kardinale verplichting), en voor zover de schade op basis van het contractuele gebruik van de diensten typisch en voorzienbaar is. Een eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke productaansprakelijkheid blijft onverlet. In andere gevallen dan de bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

10. Slotbepalingen

10.1 Wijzigingen van of aanvullingen op deze AV dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de opheffing van deze schriftelijkheidsvereiste.

10.2 Het recht van de Republiek Estland en de jurisdicties van de Estse rechtbanken. De toepasselijkheid van dwingende normen van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt, wordt door deze rechtskeuze niet aangetast.

10.3 De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking, dat u (met alle nodige informatie) onder deze link kunt vinden: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een alternatieve beslechting van consumentengeschillen voor een bemiddelingsinstantie.